رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

افول آمریکا - محتوای صفحات ویژه

 

 

افول آمریکا

دانلود

مقام معظم رهبری:آمریکا رو به افول است  واین وضعیت را خودشان به وجود آوردند و این سنت الهی است 
#افول
#آمریکا