سخنی گهر بار از حضرت علی علیه السلام

کسی که از نیاز خود نزد مومنی شکایت کند گویی به پیشگاه خداشکایت برده است و کسی که از نیازمندی خود نزدکافری شکوه کند گویی از خدا شکوه کرده است .

 پربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون