رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

شبکه کرمان با فرکانس جدید بر روی ماهواره ایران ست (بدر)قابل دریافت است - نمایش محتوای رویدادهای مرکز

 

 

شبکه کرمان با فرکانس جدید بر روی ماهواره ایران ست (بدر)قابل دریافت است

شبکه کرمان با فرکانس جدید بر روی ماهواره ایران ست (بدر)قابل دریافت است


شبکه کرمان با فرکانس جدید بر روی ماهواره ایران ست (بدر)قابل دریافت است


شبکه کرمان با فرکانس جدید بر روی ماهواره ایران ست (بدر)قابل دریافت است
شبکه استانی کرمان در ماهواره ایران ست یا بدر (واقع در  26 درجه شرقی) با فرکانس جدید ذیل قابل دریافت است.
12284
عمودی(ورتیکال)
سیمبل ریت 30000

3/4