تولیدات تلویزیونی

  • شور و نشاط صبحگاهی به همراه آگاهی بخشی که از وظايف رسانه ملي مي باشد،با برنامه صبح بخیر کرمان در شبکه استاني کرمان به بينندگان ارائه مي گردد
  • این برنامه در فضایی خانگی برای خانواده های هم استانی با مباحث مختلف و حضور