« بازگشت

سخنی گهر بار از امام حسین (ع)

سخنی گهر بار از امام حسین (ع)


بی مانندی خدا

ای مردم! از این بی دینان که خدا را به خود مانند سازند و با گفته ی کافران اهل کتاب هم آوازی می کنند، بپرهیزید. بلکه یقین بدانید که او خداوندی است که او را مانندی نیست و او بسیار شنوایِ نیک بیناست. دیده ها او را در نیابند و او دیده ها را دریابد و اوست لطیف آگاه. یگانگی و شکوهمندی را ویژه ی خود ساخته و اراده و نیرو و دانش را به هرچه بودنی است، برگذرانده. هیچ هماوردی برای او در هیچ امری از امورش نیست و هیچ همتایی برابرش نباشد و هیچ ضدّی که با او ستیزه کند، وجود ندارد و هیچ همتایی که به او ما ند، نباشد.