جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

دکتر شفیعی مدیر گروه سلامت و بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی - کـــــــرونا

 

 

همه بدانید

« بازگشت

دکتر شفیعی مدیر گروه سلامت و بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی

دکتر شفیعی مدیر گروه سلامت و بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی


با یک شوخی 

هم بله هم خیر  کرونا درکرمان هم وجود دارد هم خیر اما  بهتر است که مراقبتهای ویژه باید داشت زیرا اطراف کرمان و کشورهای هم جوار  به این مورد اشاره کرده اند و کرمان  مستثنی نیست اگر چه تا امروز  استانی سفید هستیم

با چند مورد می توانیم این ویروس را از خوددور کنیم

خط مبارزه  با این بیماری پزشکان و جامعه بیمارستانی هستند زیرا آنها به شما کمک می کنند.


کـــــــــرونا