ماهواره

شبکه

فرکانس

سیمبل ریت

FEC

POL

مشخصات

INTELSAT 39 @ 62E

استانی کرمان

11009

3500

4/3

V

DVBS2/8PSK /MPEG-4

سراسری

11555

30000

4/3

V

DVBS2/8PSK /MPEG-4

 

 

Badr @ 26 E

استانی

12303

30000

4/3

H

DVBS2/8PSK /MPEG-4

سراسری

11900

27500

4/3

V

DVBS/8PSK /MPEG-2

سراسری

11881

27500

6/5

H

DVBS2/8PSK /MPEG-4

برون مرزی

12284

30000

3/2

V

DVBS2/8PSK /MPEG-4

سراسری

12265

30000

4/3

H

DVBS2/8PSK /MPEG-2-4 /HD/HEVC

HOTBIRD@13 E

 

برون مرزی

10775

29900

5/3

H

DVBS2/8PSK /MPEG-4