Skip to Content
« بازگشت

سخنی گهر بار از امام حسین (ع)

بی مانندی خدا

ای مردم! از این بی دینان که خدا را به خود مانند سازند و با گفته ی کافران اهل کتاب هم آوازی می کنند، بپرهیزید. بلکه یقین بدانید که او خداوندی است که او را مانندی نیست و او بسیار شنوایِ نیک بیناست. دیده ها او را در نیابند و او دیده ها را دریابد و اوست لطیف آگاه. یگانگی و شکوهمندی را ویژه ی خود ساخته و اراده و نیرو و دانش را به هرچه بودنی است، برگذرانده. هیچ هماوردی برای او در هیچ امری از امورش نیست و هیچ همتایی برابرش نباشد و هیچ ضدّی که با او ستیزه کند، وجود ندارد و هیچ همتایی که به او ما ند، نباشد.