5 اردیبهشت سالروز شکست حمله آمریکا به طبس
دوار عشق برنامه ایست از صدای مرکز کرمان مخصوص خانواده ها که به مسائل روز خانواده میپردازد