باید مردم بشناسیم و از اولویتها می باشد تا نیازهای مردم شناخته نشود  قانونی برای حل معضلات اقتصادی...
خدمت به این مردم افتخار است  واین خدمت هرچه دشوارتر باشد افتخار آن بزرگتر و ثواب الهی آن هم بیشتر...
مجلس باید مظهر عزت ملی و اقتدار و استحکام نظام باشد و عزت  ملی یعنی احساس افتخار ملی که ناشی از...
نگارنی رهبر در تبلیغات انتخاباتی این است که خرج زیاد نشود.
انکته ای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور از وصیتنامه سردار مقاومت #شهید_قاسم_سلیمانی به پاس حضور گسترده...