توصیه های امام علی علیه السلام به قضات : هر گاه در میان مردم به قضاوت مینشینی در برابر آنان فروتن و...
مرد اندیشهای سترگ و نویسنده ای برجسته