کمیته فرهنگی پیشگیری از مواد مخدر در صدا و سیما برگزار شد.    کمیته فرهنگی پیشگیری از مواد...
ضبط سریال تلویزیونی موریانه ها با نگاهی به موضوع رباخواری در مرکز صداوسیمای کرمان آغاز شد. دکتر...