صفحه اصلی خبر اخبار اجتماعی شرایط پرداخت یارانه نقدی نوزادان
شرایط پرداخت یارانه نقدی نوزادان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ
خبر - اجتماعی
پنجشنبه ، 31 شهریور 1390 ، 12:23

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری گفت: سرپرستان خانوار برای اعمال پرداخت یارانه نقدی نوزاد خود به دفاتر پلیس + 10 مراجعه کنند.به گزارش واحد مرکزی خبر کرمان  آقای محمدی سلیمانی افزود: درصورتیکه سرپرستان خانوار تا 15 هر

ماه به دفاتر  پلیس + 10مراجعه کنند یارانه نقدی نوزاد ماه بعد پرداخت می شود ولی با مراجعه پس از 15 هر ماه یارانه نوزاد را با یک ماه تاخیر دریافت خواهند کرد.وی رمز ورود و شماره ملی سرپرست خانوار برای پیگیری پرداخت یارانه نقدی نوزاد را ضروری دانست.