فرکانس پخش

رادیو کرمان

فرکانس 1062 موج ای ام

فرکانس 94    موج اف ام

» جزئیات کامل تر فرکانس ها

نظرسنجی
برنامه های صدای کرمان چگونه است؟
 
شبکه اینترنتی نگاه