فرکانس های پخش رادیو سایر فرکانس ها

فرکانس هاي پخش رادیو

فرکانس هاي پخش رادیو


رادیو کرمان 

موج  MW  فرکانس 1062kh 

  موج  FM فرکانس 94mh  

  دیجیتال کانالهای 23 - 33