فرکانس پخش

شبکه پنج کرمان

12264 : SR 27500 / ماهواره ایرانست

12381 : SR 8600 / اسیا ست

» جزئیات کامل تر فرکانس ها

نظرسنجی
برنامه های سیمای کرمان چگونه است؟
 
شبکه اینترنتی نگاه