آدرس صدا و سیمای مرکز

 

آدرس : کرمان - خیابان شهید سید مصطفی خمینی (شهاب) صدا و سیمای کرمان


کدپستی: 7616876683      صندوق پستی : 76175 -  363