جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند تامین 01:00
مستند 02:30
سریال - تکرار 03:00
سخنرانی مذهبی 04:30
ویژه اذان صبح 04:40
مستند 05:00
پلکان - تکرار 06:30
سریال - تکرار 09:00
ویژه اذان ظهر 11:20
مستند 13:00
سلام بچه ها 15:00
خبر استان کرمان 16:45
ویژه اذان مغرب 17:00
سریال 18:00
خبر استان کرمان 20:00
خبر استان کرمان 22:00
فیلم سینمایی 23:00