جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
مستند تامین 01:00
سریال - تکرار 03:00
ویژه اذان صبح 04:00
به سوی روشنایی 05:00
سرای سخن 05:30
اهل ابادی -تکرار 05:45
سریال - تکرار 09:00
ویژه اذان ظهر 11:20
ویژه اذان ظهر 11:30
ره عشق 13:00
خبر استان کرمان 16:45
ویژه اذان مغرب 17:10
سریال 18:00
تامین 19:00
خبر استان کرمان 20:00
خبر استان کرمان 22:00
مستند 22:30
فیلم سینمایی 23:00