جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند تامین 01:00
سریال - تکرار 03:00
ویژه اذان صبح 04:00
به سوی روشنایی 05:00
سرای سخن 05:30
اهل ابادی -تکرار 05:45
سریال - تکرار 08:00
ویژه اذان ظهر 11:20
ویژه اذان ظهر 11:30
پلکان - تکرار 13:40
خبر استان کرمان 16:45
ویژه اذان مغرب 17:10
سریال 18:00
زندگی زیباست - تکرار 19:00
خبر استان کرمان 20:00
خبر استان کرمان 22:00
فیلم سینمایی 23:00